การศึกษาถึงความสำคัญสารก่อภูมิแพ้ในเด็กที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบจากภาคตะวันออกของประเทศไทย

Patterns of aeroallergen sensitization among children with allergic rhinitis in eastern Thailand

Authors

  • เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์
  • ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
  • ปราการ ทัตติยกุล

Keywords:

โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ, เด็ก, สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ, ไรฝุ่น, ละอองเกสรหญ้า, Allergic rhinitis, Children, Aeroallergens, Dust mites, Grasses, Cats, Dogs

Abstract

บริบท อุบัติการณ์โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยสารก่อภูมิแพ้เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรค ข้อมูลการแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศภาคตะวันออกของประเทศไทยยังมีไม่มากจึงเป็นที่มาของการศึกษา วัตถุประสงค์ ศึกษาการแพ้สารก่อภูมิแพ้ในผู้ป่วยเด็กโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาย้อนหลัง 5 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2559-2563 วิธีการศึกษา ศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา ในผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบอายุ 2-15 ปี 100 ราย ที่คลินิกโรคภูมิแพ้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เก็บข้อมูลพื้นฐาน ตัวโรควิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา Chi-square tests และ and Fisher’s exact tests ผลการศึกษา อายุเฉลี่ย 9.63 ± 3.14 ปี สารก่อภูมิแพ้ที่ให้ผลบวกมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ Dermatophagoides pteronyssinus (Dp) (ร้อยละ 90) รองลงมา D. Farinae (ร้อยละ 68) และ American cockroach (ร้อยละ 33) ส่วนสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ German cockroach, Cat dander, Bermuda, Careless weed, Dog dander, Acacia, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Johnson grass, Para grass พบร้อยละ 23, 16, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 8, 7 และ 7 ตามลำดับ ผู้ป่วยที่แพ้สารก่อภูมิแพ้มากกว่า 1 ชนิด พบโรคร่วมมากกว่ากลุ่มที่แพ้เพียง 1 ชนิด 1.92 เท่า แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (ร้อยละ 52.17 และ ร้อยละ 35.48, OR 1.92, 95% CI 0.80-4.63, p = 0.14) ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ แพ้ไรฝุ่นมากที่สุด (ร้อยละ 96.55) การประเมินความรุนแรงของโรคตาม ARIA classification พบ mild persistent AR มากที่สุด (ร้อยละ 86) ทุกคนในกลุ่ม moderate-severe persistent AR ใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รุนแรงน้อยกว่า (ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 51.7, p = 0.03), กลุ่ม mild intermittent AR มีอัตราการหายจากโรคสูงกว่ากลุ่ม moderate-severe persistent AR (ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 14.3, p = 0.003) อย่างมีนัยสำคัญ สรุป ไรฝุ่นเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบในภาคตะวันออกของประเทศไทยคล้ายกับการศึกษาที่ผ่านมาในภูมิภาคอื่นในประเทศ พบการแพ้สารก่อภูมิแพ้นอกบ้านมากกว่าการศึกษาที่ผ่านมา (grasses, weeds, molds เช่น Cladosporium และ Alternaria) พบการแพ้รังแคแมวและรังแคสุนัขมากขึ้น  Introduction: Allergic rhinitis (AR) is the most common chronic disease among children in Thailand as well as in other parts of the world. Knowledge about the patterns of allergen sensitization among these children is important since it will lead to a better understanding of the disease’s pathogenesis, prevention and treatment. Currently, there is a limitation of data on allergy sensitization among these children in Eastern Thailand. Objective: To study a 5-year pattern of allergen sensitization among children with AR presenting to the Pediatric Allergy Clinic of the Burapha University Hospital. The 5-year period was from 2016 to 2020. Materials and methods: A retrospective and descriptive study of 100 children with AR, aged 2-15 years, was conducted at the Pediatric Allergy Clinic of the Burapha University Hospital. Demographic and clinical data were collected and analyzed with an SPSS statistical package using appropriate descriptive and comparative modules. Results: The mean age (SD) of the subjects in this study was 9.63 (3.14) years. The third most common cause of allergy sensitization in this group of patients was Dermatophagoides pteronyssinus (Dp)(90%), followed by Dermatophagoides farinae (Df) (68%) and American cockroaches (33%). Other allergens included German cockroaches, cat dander, Bermuda grass, careless weed, dog dander, acacia, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Johnson grass, and Para grass at 23, 16, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 8, 7, and 7% respectively. Children sensitized to a greater number of allergens were not significantly associated with increased risk of other comorbidities (52.17% vs 35.48%, OR 1.92, CI 0.80-4.63, p = 0.14). Children with allergic conjunctivitis in addition to rhinitis were found to be mite-sensitized by 96.5%. As per Allergic Rhinitis as Initiative for Asthma (ARIA) classification, 86% had mild-persistent AR. All patients with moderate-to-severe AR regularly used intranasal corticosteroids – which was significantly more frequently used than those with less severity (100% vs 51.7%, p = 0.03). Those with mild-intermittent AR had a higher remission rate as compared with those having moderate and severe AR (100% vs 14.3%, p = 0.003). Conclusion: Similar to studies from other parts of Thailand, house dust mites are the most common causes of AR among children in eastern Thailand. Slightly higher sensitization to outdoor allergens (grasses, weeds and molds such as Cladosporium and Alternaria) was also observed. This is perhaps due to a higher rate of exposure to these outdoor allergens. A higher sensitization to cat and dog dander was also noted.

References

Asher MI, Montefort S, Bjorksten B, Lai Ck, StrachanDP, WeilandSK, et al. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC phases one and three repeat multicounty cross-sectional surveys. Lancet. 2006; 368: 733-43.

Bjorksten B, Clayton T, Ellwood P, Stewart A, Strachan D, ISAAC Phase III Study Group. Worldwide time trends for symptoms of rhinitis and conjunctivitis: phase III of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Pediatr Allergy Immunol. 2008; 19: 110-24.

Bousquet J, Cauwenberge PV, Khaltaev N, Annesi I, Bachert C, Bateman E, et al. World Health Organization Initiative Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA). ARIA exe summary-Vancouver. 2000: 1-38.

Bunnag C, Jareoncharsri P, Tantilipikorn P, Vichyanond P, Pawankar R. Epidemiology and current status of allergic rhinitis and asthma in Thailand. ARIA Asia Pacific Workshop report. Asian Pac J Allergy Immunol. 2009; 27: 79-86.

Arshad SH, Tariq SM, Matthews S, Hakim E. Sensitization to common allergens and its association with allergic disorders at age 4 years: a whole population birth cohort study. Pediatrics. 2001; 108. e33.

Kihlström A, Lilja G, Pershagen G, Hedlin G. Exposure to birch pollen in infancy and development of atopic disease in childhood. J Allergy Clin Immunol. 2002; 110: 78-84.

Arruda LK, Rizzof MC, Chapman MD, Caldaz EF, Baggioj D, Mill TP, Naspitz, et al. Exposure and sensitization to dust mite allergens among asthmatic children in Sao Paulo, Brazil. Clin. Exp. Allergy. 1991; 21: 433-9.

Amato Gd, Cecchi L, Bonini S, Nunes C, Annesi I, Behrendt H, et al. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy. 2007; 62: 976–90.

Perzanowski MS, Ronmark E, Nold B, Lundback B, Platts-Mills T. Relevance of allergens from cats and dogs to asthma in the northernmost province of Sweden: Schools as a major site of exposure. J Allergy Clin Immunol. 1999; 103: 1018-24.

Pumhirun P, Towiwat P, Mahakit P. Aeroallergen Sensitivity of Thai Patients with Allergic Rhinitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 1997; 15: 183-5.

Kongpanichkul A. Vichyanond P, Tuchinda M. Allergen skin test reactivities among asthmatic Thai chil dren. J Med Assoc Thai. 1997; 80: 69-75.

Ngamphaiboon J, Boonpirak B, Chatchatee P. Intradermal shin testing in a aeroallergic Thai children.Chula Med J. 1998; 42; 105-13.

Trakuttivakorn M. Prevatence of allergen skin test positivities in children with asthma and attergic rhinitis at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Thai J Pediatr. 2000; 39: 195-203.

Sritipsukho P. Aeroallergen Sensitivity Among Thai Children with Allergic respiratory Distress. Asian Pac J Allergy Immunol. 2004; 22: 91-5.

Tongloh S. Allergen Skin test reactivities in children with allergic rhinitis allergic conjunctivitis atopic dermatitis and asthma at Surin Hospital. Med J Srisaket Surin Buriram Hosp. 2011; 26: 263-73.

Oncham S, Tongdee M, Dachaprapapitak N, Kafaksom T, Wongsa C, Laisuan W.Prevalence of Aeroallergen Sensitization from Skin Prick Test in Allergy Clinic at Ramathibodi Hospital. RMJ. 2018; 41: 9-15.

Kulpradittarom B, Sumitsawan Y. Guideline for allergic rhinitis in adult in Thailand. Thai J Otolaryngol Head Neck Surg. 2001; 2: 4-5.

Kongpanitkul A. Allergy skin testing. In: Vichyanond P, Potikumjorn P, Rakrungtham K, editors. Allergy 2000’s. 2nd ed. Bangkok: Chuanpim Printing Office; 2004: 139-62.

Thampanitwong P. Specificity and sensitivity of skin prick test in diagnosis of allergic rhinitis sensitized by cockroach. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2000.

Chinratanapisit S, Suratannon N, Pacharn P, Sritipsukho P, Vichyanond P. Prevalence and severity of asthma, rhinoconjunctivitis and eczema in children from the Bangkok area: The Global Asthma Network (GAN) Phase I. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019; 37: 226-31.

Ibanez MD, Valero AL, Montoro J, Jauregui I, Ferrer M, Davila I, et al. Analysis of comorbidities and therapeutic approach for allergic rhinitis in a pediatric population in Spain. Pediatr Allergy Immunol. 2013; 24: 678–84.

Downloads

Published

2022-10-26