ข้อเสนอแนะระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแสนสุข ประสบการณ์จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก

A new healthcare system for the elderly in Saensuk sub-district, Chonburi, Thailand: suggestion from the experience of COVID-19 outbreak around the world

Authors

  • จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
  • จิดาภา จุฑาภูวดล
  • พีร วงศ์อุปราช
  • อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
  • Robin G. Morris

Keywords:

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, ภาวะเปราะบาง, โควิด-19, Senior healthcare system, Older adults, Frailty, COVID-19

Abstract

บริบท ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเป็นโรครุนแรง ดังนั้นผู้สูงอายุที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง ลดการออกไปในที่ชุมชน และมักถูกจำกัดการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน อาจส่งผลต่อความเครียด ปัญหาทางจิตใจ และนำไปสู่ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุได้ วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโมเดลของการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ในเขตตำบลแสนสุขในช่วงระยะเวลา 2 ปี ต่อจากนี้ที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 วิธีการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อมูลจากการสำรวจในชุมชน ผลการศึกษา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีประเด็นที่ควรคำนึงถึง 4 ประการ ได้แก่ (1) การรักษาให้ผู้สูงอายุคงการมีส่วนร่วมในสังคม (2) การป้องกันภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชนและการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองเป็นประจำ (3) การควบคุมโรคเชิงรุกในชุมชนที่มีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ และ (4) การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โมเดลรูปแบบใหม่ที่นำเสนอประกอบด้วยหลักการ 3 ส่วน ได้แก่ (1) การสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะเปราะบาง (2) การป้องกันและควบคุมโรค และ (3) การดูแลสุขภาพจิตและสังคม สรุป โมเดลของระบบการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่มีประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ขณะนี้เทศบาลแสนสุขได้นำโมเดลดังกล่าวนี้ไปใช้และวางแผนจะประเมินผลหลังการนำโมเดลไปใช้ต่อไป  Context: During the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, older adults are a highrisk for COVID-19 infection and for developing severe disease. Thus, the elderly should follow the social distancing, including restricting activities outside the home, such as visiting crowded places. Such restrictions for older adults may lead to stress, mental health problem, and even physical health care issues, such as frailty. Objective: This article aimed to propose a new model for a senior healthcare system in Thailand’s Saensuk area during the next 2 years of the COVID-19 outbreak Materials and Methods: Review literatures from related books and articles in tandem with data from community survey. Results: Four key points regarding senior healthcare services during the COVID-19 era are considered (1) maintaining social engagement, (2) preventing frailty among seniors in the community and supporting senior to regularly care for their health, (3) implementing proactive infection control practices in assisted living communities, and (4) promoting older adult mental health. Our new model consists of three main components, namely: Healthcare support and frailty prevention, Infection prevention and control, and Mental health and psychosocial care. Conclusion: New model for a senior healthcare system has proved to be useful for applying in healthcare services for older adults in the community. At this time, Saensuk municipality is implementing our model and planning to evaluate it after implementation.

References

McMichael TM, Currie DW, Clark S, Pogosjans S, Kay M, Schwartz NG, et al. Epidemiology of Covid-19 in a Long-Term Care Facility in King County, Washington. N Engl J Med. 2020; 382: 2005-11.

Bonanad C, García-Blas S, Tarazona-Santabalbina F, Sanchis J, BertomeuGonzález V, Fácila L, et al. The Effect of Age on Mortality in Patients With COVID-19: A Meta-Analysis With 611,583 Subjects. J Am Med Dir Assoc. 2020; 21: 915-8.

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama. 2020; 323: 1239-42.

Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020; 395: 1054-62.

Gan JM, Kho J, Akhunbay-Fudge M, Choo HM, Wright M, Batt F, et al. Atypical presentation of COVID-19 in hospitalized older adults. Ir J Med Sci. 2020: 1-6.

Klinwichit S, Klinwichit W, Incha P, Klinwichit P. Mental health evaluation of the elderly with chronic illness in community: Saensuk Municipality, Chon Buri, THAILAND. Burapha Journal of Medicine. 2015; 2: 21-33.

Saen Suk Municipality. Annual report of screening project of elderly health conditions 2016-2017. Chonburi: Saen Suk Municipality; 2016.

Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17: 1729. doi: 10.3390/ijerph17051729.

Qiu J, Shen B, Zhao M, Wang Z, Xie B, Xu Y. A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. Gen Psychiatr. 2020; 33: e100213.

Liu J, Rozelle S, Xu Q, Yu N, Zhou T. Social Engagement and Elderly Health in China: Evidence from the China Health and Retirement Longitudinal Survey (CHARLS). Int J Environ Res Public Health. 2019; 16: 278. doi: 10.3390/ijerph16020278.

Baker E, Clark LL. Biopsychopharmacosocial approach to assess impact of social distancing and isolation on mental health in older adults. Br J Community Nurs. 2020; 25: 231-8. Zimmerman S, Sloane PD, Katz PR, Kunze M, O›Neil K, Resnick B. The Need to Include Assisted Living in Responding to the COVID-19 Pandemic. J Am Med Dir Assoc. 2020; 21: 572-5.

Wallis SJ, Wall J, Biram RWS, Romero-Ortuno R. Association of the clinical frailty scale with hospital outcomes. QJM: An International Journal of Medicine. 2015; 108: 943-9.

Wharton C, King E, MacDuff A. Frailty is associated with adverse outcome from in-hospital cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2019; 143: 208-11.

Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. Cmaj. 2005; 173: 489-95.

Rockwood K, Theou O. Using the Clinical Frailty Scale in Allocating Scarce Health Care Resources. Can Geriatr J. 2020; 23: 210-5.

World Health Organization. Information note COVID-19 and NCDs [Internet]. March 2020 [Accessed 2021 January 25]. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds

Yan Y, Yang Y, Wang F, Ren H, Zhang S, Shi X, et al. Clinical characteristics and outcomes of patients with severe covid-19 with diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020; 8: e001343. doi: 10.1136/bmjdrc-2020-001343. PMID: 32345579; PMCID: PMC7222577.

Fatyga E, Dzięgielewska-Gęsiak S, Wierzgoń A, Stołtny D, Muc-Wierzgoń M. The coronavirus disease 2019 pandemic: telemedicine in elderly patients with type 2 diabetes. Pol Arch Intern Med. 2020; 130: 452-4.

Aung MN, Yuasa M, Koyanagi Y, Aung TNN, Moolphate S, Matsumoto H, et al. Sustainable health promotion for the seniors during COVID-19 outbreak: a lesson from Tokyo. J Infect Dev Ctries. 2020; 14: 328-31.

Mann DM, Chen J, Chunara R, Testa PA, Nov O. COVID-19 transforms health care through telemedicine: Evidence from the field. J Am Med Inform Assoc. 2020; 27: 1132-5.

Graat JM, Schouten EG, Kok FJ. Effect of daily vitamin E and multivitamin-mineral supplementation on acute respiratory tract infections in elderly persons: a randomized controlled trial. Jama. 2002; 288: 715-21.

Goncalves-Mendes N, Talvas J, Dualé C, Guttmann A, Corbin V, Marceau G, et al. Impact of Vitamin D Supplementation on Influenza Vaccine Response and Immune Functions in Deficient Elderly Persons: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Frontiers in Immunology. 2019; 10.

doi: 10.3389/fimmu.2019.00065. PMID: 30800121; PMCID: PMC6375825.

Peçanha T, Goessler KF, Roschel H, Gualano B. Social isolation during the COVID-19 pandemic can increase physical inactivity and the global burden of cardiovascular disease. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020; 318: H1441-h6.

Chhetri JK, Chan P, Arai H, Chul Park S, Sriyani Gunaratne P, Setiati S, et al. Prevention of COVID-19 in Older Adults: A Brief Guidance from the International Association for Gerontology and Geriatrics (IAGG) Asia/Oceania region. J Nutr Health Aging. 2020; 24: 471-2.

Nanda A, Vura N, Gravenstein S. COVID-19 in older adults. Aging Clin Exp Res. 2020; 32: 1199-202.

Brown EE, Kumar S, Rajji TK, Pollock BG, Mulsant BH. Anticipating and Mitigating the Impact of the COVID-19 Pandemic on Alzheimer›s Disease and Related Dementias. Am J Geriatr Psychiatry. 2020; 28: 712-21.

Padala KP, Parkes CM, Padala PR. Neuropsychological and Functional Impact of COVID-19 on Mild Cognitive Impairment. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2020; 35: 1533317520960875.

Foley NC, Affoo RH, Martin RE. A systematic review and meta-analysis examining pneumonia-associated mortality in dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2015; 39: 52-67.

Lloyd-Williams M, Mogan C, Russell S, Harrison-Dening K. Activities delivered at home by family carers to maintain cognitive function in people with dementia socially isolating during COVID-19: Evidence for Non – technology based activities /interventions: The Centre for Evidence Based Medicine develops, promotes and disseminates better evidence for healthcare.; 2020 [updated May 7, 2020. Available from: https://www.cebm.net/covid-19/activities-delivered-at-homeby-family-carers-to-maintain-cognitivefunction-in-people-with-dementia-sociallyisolating-during-covid-19-evidence-fornon-technology-based-activities-inte/.

Downloads

Published

2022-10-26