พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด

Herbs to reduce blood sugar levels

Authors

  • พลอยชนก ปทุมานนท์
  • สุวิภา อินต๊ะเขียว
  • ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ
  • อมราวดี เกิดสว่างเนตร

Keywords:

ลดระดับน้ำตาลในเลือด, ชาเขียว, ช้าพลู, เชียงดา, ตำลึง, กระเจี๊ยบมอญ, กะเพรา, Reduce blood sugar levels, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter, Gymnema inodorum (Lour.) Decne., Coccinia grandis (L.) Voigt, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, Ocimum Sanctum (L.)

Abstract

บทนำ เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ในการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมักให้ยา เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลเป็นหลัก การที่ต้องรับประทานยาติดต่อกันนานๆ อาจมีผลข้างเคียง หรือก่อให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย บางรายอาจลืมกินยาจึงควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และเกิดผลกระทบตามมา เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัย พบว่า พืชสมุนไพรหลายชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเป็นอาหารและเครื่องดื่มมีฤทธิ์ ลดระดับน้ำตาล ในเลือดได้ วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของพืชสมุนไพร วิธีการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือและบทความ เรื่อง พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด ผลการศึกษา ชาเขียว ช้าพลู เชียงดา ตำลึง กระเจี๊ยบมอญ และกะเพรา เป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของมนุษย์และสัตว์ทดลองได้ สรุป หากเลือกบริโภคพืชสมุนไพรในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้  Introduction: Diabetes mellitus is a chronic disease with increased annual morbidity. Nowadays, medical treatments are administered to regulate glucose levels. Long-term anti-diabetes treatments can induce side effects, causing lethargy and boredom. Forgetting to take medicine increases glucose levels, leading to other complications and consequences such as increased treatment costs and physical and psychological suffering. Many recent research studies have reported that Thais use many different herbs in food and drink products to reduce their blood sugar levels. Objective: To present information about herbs associated with reducing blood sugar levels. Methods: Literature review from books and articles that are related to herbs to lower blood sugar levels. Results: The herbs Camellia sinensis (L.) Kuntze, Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter, Gymnema inodorum (Lour.) Decne., Coccinia grandis (L.) Voigt, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, and Ocimum Sanctum (L.) can reduce blood sugar levels. Conclusion: When consumed daily in the correct amounts, these herbs are an alternative way to control blood sugar levels for patients with diabetes mellitus.

References

Shulze MB, Manson JAE, Ludwig DS, Colditz GA, Stampfer MJ, Willett WC, et al. Sugarsweetened beverages, weight gain, and Incidence of type 2 diabetes in young and middle aged women. JAMA. 2004; 292: 927-34.

Diabetes Association of Thailand under The Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Diabetes [Internet]. 2021 [accessed June 9, 2021]. Available from: https://www.dmthai. org/index.php/knowledge/understanddiabetes/diabetes-3/.

Ministry of Public Health. Disease situation report NCDs 2019. 2020: Akson and deside; 2020. 4. Maliwan P. Herb for Diabetes. Bangkok: Utilight; 2003.

Pongboonrod S. Foreign plants in Thailand: Medicinal properties of foreign and Thai herbs. Bangkok: Krungthon printing ouse; 1999.

Allison M, Hamed S, Luis E, Andrea Y, Nicole R, Mindy S. Green tea extract and catechol-o- methyltransferase genotype modify fasting serum insulin and plasma adiponectin concentrations in a randomized controlled trial of overweight and obese postmenopausal women. J. Nutr. 2016; 146: 38-45.

Picheansoonthon C, Chawalit M, Jiravongse V. An explanation of King Narai Remedies: The special edition commemorated the king 72nd birthday anniversary december 5, 1999. 2 nd ed. Bangkok: Ammarin and pumpanya foundation printing and publishing; 2005.

Liu K, Zhou R, Wang B, Chen K, Shi YL, Zhu JD, Mi MT. Effect of green tea on glucose control and insulin sensitivity: a meta-analysis of 17 randomized controlled trials1-3. AJCN. 2013; 98: 340-8.

Xu R, Bai Y, Yang K, Chen G. Effects of Green tea consumption on glycemic control: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Nutrition & Metabolism. 2020; 56: 1-13.

Shah Z, Shaikh F, Ansari S. To determine the effects of Green tea on blood pressure of healthy and type 2 Diabetes Mellitus (DM) Individuals. JLUMHS. 2017; 16: 200-4.

Soraksa N., Luangpirom A. Effect of Piper sarmentosum Roxb. leaf extract on hypoglycemia, insulin level and histology of pancreatic islet of diabetic mice (Mus musculus) Graduate Research Conference [Internet]. 2014 [accessed July 10, 2021]. Available from: https://gsbooks.gs.kku. ac.th/57/grc15/files/bmp12.pdf.

Vongthoung K, Kamchansuppasin A, Temrangsee P, Munkong N, Kaendee N, Lerdvuthisopon N. Effects of Benjakul water extract on pancreas in high-fat fed rats. TMJ. 2016; 16: 161-75.

Chayarop K, Peungvicha P, Temsiririrkkul R, Wongkrajang Y, Chuakul W, Rojsanga P. Hypoglycaemic activity of Mathurameha, a Thai traditional herbal formula aqueous extract, and its effect on biochemical profiles of streptozotocin-nicotinamideinduced diabetic rats. BMC complement. med. ther. 2017; 17: 1851-8.

Smitinand T. Thai Plants Names. Thailand: Bangkok Forest Herbarium and Department of National Parks, wildlife and plant conservation. Bangkok; 2001.

Queen Sirikit Botanic Garden (QSBG) [internet]. Chiangmai: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment [Internet]. 2021 [accessed June 13, 2021]. Available from: http://www.qsbg.org/Database/ plantdb/.

Thakur GS, Sharma R, Sanodiya BS, Panday M, Prasad GBSK, Bisen PS. Gymnema sylvestre: an alternative therapeutic agent for management of diabetes. J. Appl. Pharm. Sci. 2012; 12: 1-6.

Chanwitheesuk A, Teerawutgulrag A, Rakariyatham N. Screening of antioxidant activity and antioxidant compounds of some edible plants of Thailand. Food Chem. 2005; 92: 491-7.

Tangkanakul P, Trakoontivakorn G, Jariyavattanavijit C. Extracts of Thai indigeneous vegetable as rancid inhibitor in a model system. ANRES. 2005; 39: 274- 83.

Rachh PR, Patel SR, Hirpara HV, Rupareliya MT, Rachh MR, Bhargava AS, et al. Modi DC. In vitro evaluation of antioxidant activity of Gymnema sylvestre R. Br. leaf extract. Rom, J. Biol.- Plant Biol. 2009; 54: 141-8.

Sandech N. Efficiency of gymnemic acid from Gymnema sylvestre for restoration and Improvement of brain vascular characteristic in diabetic rat. Songkla: Prince of Songkla University; 2019.

Chiabchalard A, Tencomnao T, Santiyanont R. Effect of Gymnema inodorum on postprandial peak plasma glucose levels in healthy human. Afr. J. Biotechnol. 2010; 9: 1079-85.

Bespinyowong R, Pongthananikorn S, Chiabchalard A. Efficacy and safety of Gymnema inodorum tea consumption in type 2 diabetic patients. Chula Med J. 2013; 57: 587-99.

Sribussarakam A. Ivy gourd: anti diabetic vegetable [Internet]. 2018 [accessed June 9, 2021]. Available from: http:// medherbguru.gpo.or.th/articles/D41_ Coccinia.pdf.

The Botanical Garden Organization. Ivy gourd [Internet]. 2011 [accessed June 9, 2020]. Available from: http://www.qsbg. org/Database/Botanic.

Sargunam H., J. Ivy gourd Medicinal and Nutritional values. Int. J. curr.res. 2017; 9: 47604-7. 26. Pitiphon S. Herb for diabetes. In Pitiphon S. Book of Thai herbs - Abhaiherb. 4th Bangkok: Poramutt; 2009.

Wuttithummavej W. Ivy ground. In Wuttithummavej W: Herb encyclopedia: Thai pharmacy. Bangkok: O.S. printing house; 1997.

Attanayake A, Jayatilaka K, Mudduwa L. Anti-diabetic potential of Ivy gourd (Coccinia grandis, family: Cucurbitaceae) grown in Sri Lanka: A review. J. Pharmacogn. Phytochem. 2016; 5: 286-9. 29. Packirisamy M, Ayyakkammu P, Sivaprakasm M. Antidiabetic effect of Ivy gourd on streptocin induced diabetic rats and its role in regulating carbohydrate metabolizing enzyme. Braz. J. Biol. Sci. 2018; 5: 683-98.

Aswathy M. A study to assess the effectiveness of Ivy gourd (Coccinia indica) leaves powder in reduction of blood glucose level among type 2 diabetes mellitus patients at selected areas of Coimbatore. Master’s thesis, KMCH College of Nursing, Coimbatore, 2014.

ชัยยุทธ กล่ำแวววงศ์. ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง. เชียงใหม่: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [อินเตอร์เน็ต]. 2560. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565]. เข้าถึงได้จาก http://www. qsbg.org/database/Botanic_Book%20 full%20option/search_detail.asp?botanic_ id=2841.

ราชบัณฑิตยสถาน. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนพิมพ์ [อินเตอร์เน็ต]. 2538. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565]. เข้าถึงได้จาก http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/malvacea/ aescul_2.htm.

Petropoulos S, Fernandes A, Barros L, Ciric A, Sokovic M Ferreira I. The chemical composition, nutritional value and antimicrobial properties of Abelmoschus esculentus seeds. Food & Function. 2017; 8: 4733-43.

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. พฤกษชาติสมุนไพร. นนทบุรี: ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2549. 35. Liu J, Zhao Y, Wu Q, John A, Jiang Y, Yang J, et al. Structure characterisation of polysaccharides in vegetable “Okra” and evaluation of hypoglycemic activity. Food Chem. 2018; 242: 211–6.

ปริชาติ ดิษฐกิจ, จรรยา สิงห์คำ, บุญญารัช ชาลีผาย, ภัทราวรรณ คำบุญเรือง. สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพและความเป็นพิษของกระเจี๊ยบเขียว ต่อเซลล์เพาะเลี้ยง. งานวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย วิชาการประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2563.

Disthai. Ocimum Sanctum. [Internet]. 2017 [accessed November 18, 2022]. Available from: http://www.disthai.com/1693298/ กะเพรา.

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubonratchatani University. Ocimum tenuiflorum [Internet]. 2010 [accessed November 18, 2022]. Available from: https:// apps.phar.ubu.ac.th/ thaicrudedrug/main. php?action=viewpage&pid=9.

Chattopadhyay R. A comparative evaluation of some blood sugar lowering agents of plant origin. Ethnopharm. 1999; 67: 367-72.

Downloads

Published

2023-02-21