ผื่นที่มือ เท้า และผื่นจุดเลือดออกในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 หนึ่งราย: รายงานผู้ป่วย

Hand- and foot- exanthem and petechiae associated with COVID-19 in a 4-month-old girl: A case report

Authors

  • ปริชญา งามเชิดตระกูล
  • กีรติ อยู่เย็น

Keywords:

ผื่นที่มือและเท้า, ไข้ออกผื่น, ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19, Hand foot exanthem, Fever with rash, Children, COVID-19

Abstract

บริบท ผื่นในโรคโควิด-19 มีลักษณะหลากหลาย ผื่นที่มือและเท้าเป็นลักษณะจำเพาะซึ่งพบในโรคมือเท้าปาก แต่พบได้น้อยในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานผู้ป่วยหนึ่งรายที่พบผื่นที่มือและเท้า รวมถึงมีผื่นหลายลักษณะ ซึ่งพบได้น้อย ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ประเทศไทย วิธีการศึกษา ศึกษาข้อมูล เวชระเบียนของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 มีผื่นที่มือ และเท้า คล้ายโรคมือเท้าปาก จำนวน 1 ราย ที่มารับบริการรักษาพยาบาล ผลการศึกษา ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 4 เดือน มีไข้และตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจสารคัดหลั่งที่โพรงจมูก ด้วยวิธี RT-PCR มีลักษณะผื่นเป็นจุดแดงที่มือ เท้า ก้น คล้ายผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก และจุดเลือดออก petechiae ที่บริเวณรอยกดทับขอบผ้าอ้อม ผลการตรวจอุจจาระไม่พบเชื้อเอนเทอโรไวรัส และการตรวจเลือดทั่วไปพบว่า จำนวนเกล็ดเลือดปกติ ผื่นที่มือ เท้า ก้น ค่อย ๆ หายไปเองในเวลา 5 วัน สรุป อาการผื่นในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 สามารถพบผื่นเป็นจุดแดงที่มือและเท้าคล้ายลักษณะผื่นที่พบใน ผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ซึ่งอาจทำให้วินิจฉัยผิดเป็นโรคมือเท้าปากได้ การวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยที่มาด้วยไข้ออก ผื่นรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำเป็นต้องนึกถึงโรคโควิด-19 ด้วยเสมอ  Introduction: The rash in children with COVID-19 has a variety of characteristics. The rash on the hands and feet, which is a characteristic feature of Hand-Foot-Mouth Disease, could also be found in children with COVID-19. Objective: To present a case of Hand and foot exanthem in children diagnosed with COVID-19, from the hospital in the eastern region of Thailand. Methods: Studying the data form medical records of 1 child with COVID-19 infection and Hand-Foot-Mouth disease-like rash on their hands and feet. Results: A 4-month-old girl patient diagnosed with COVID-19 by an RT-PCR nasal secretion test had a fever and red spots on her hands, feet, and buttocks, which are characteristic of Hand-Foot-Mouth disease. She also had petechiae along the diaper fold’s edge. The stool test showed no evidence of pan-enteroviruses infection. CBC revealed normal platelet counts. Hand and foot erythematous macules and papules at the buttock in this COVID-19 case represent a mild manifestation; rash spontaneous resolved in 5 days. Conclusion: The skin manifestation that resembles rash in Hand-Foot-Mouth disease by enterovirus is present in COVID-19 infection and can be mistaken for Hand-Foot-Mouth disease. Patients with diverse types of fever rash are given a variety of diagnoses. COVID-19 should always be considered, particularly during the outbreak.

References

Freeman EE, McMahon DE, Lipoff JB, Rosenbach M, Kovarik C, Desai SR, et al. The spectrum of COVID-19–associated dermatologic manifestations: An international registry of 716 patients from 31 countries. J Am Acad Dermatol. 2020; 83: 1118-29.

Shah S, Akhade K, Ganguly S, Nanda R, Mohapatra E, Goel AK. Cutaneous manifestations associated with COVID-19 in children: A systematic review. J Fam Med Prim Care. 2021; 10: 93.

Larenas-Linnemann D, Luna-Pech J, Navarrete-Rodríguez EM, Rodríguez-Pérez N, Arias-Cruz A, Blandón-Vijil MV, et al. Cutaneous manifestations related to COVID-19 immune dysregulation in the pediatric age group. Curr Allergy Asthma Rep. 2021; 21: 1-19.

Farajzadeh S, Khalili M, Dehghani S, Babaie S, Fattah M, Abtahi‐Naeini B. Top 10 acral skin manifestations associated with COVID‐19: A scoping review. Dermatol Ther. 2021; 34: e15157.

Tamai M, Sakamoto R, Goto N, Morimura O, Nishida T, Iwahashi H, et al. Cutaneous manifestations of coronavirus disease 2019 patients in Japan. J Dermatolo. 2022; 49: 872–8.

Punyaratabandhu P, Chirachanakul P. Cutaneous eruption in COVID‐19‐infected patients in Thailand: an observational descriptive study. J Dermatology. 2021; 48: 14-20.

Klimach A, Evans J, Stevens J, Creasey N. Rash as a presenting complaint in a child with COVID‐19. Pediatr Dermatol. 2020; 37: 966-7.

Downloads

Published

2023-06-08