ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทคุณค่าด้านการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Relationship Between Firm Characteristics, Communication Value of Key Audit Matters and Stock Price of Companies Listed on The Stock Exchange of Thailand

Authors

  • ณัฎฐา บุญโถ
  • มนทิพย์ ตั้งเอกจิต
  • สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์

Keywords:

คุณค่าด้านการสื่อสาร, เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ, รายงานผู้สอบบัญชี, Communication Value, Key Audit matters, Auditor’s Report

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท คุณค่าด้านสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและราคาหุ้น การวัดคุณค่าด้านการสื่อสารวัดจากความสามารถในการอ่านและเนื้อหาของสารในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มีวรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากรายงานทางการเงินและหน้ารายงานผู้สอบบัญชีฉบับภาษาอังกฤษของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 -2561 รวม 1,252 ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างการเป็นเจ้าของแบบกระจุกตัวขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการอ่านที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ในขณะที่อายุการดำเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับโทนของเนื้อหาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และประเภทผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโทนของเนื้อหาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05อีกทั้งผลการวิจัยยังพบว่าโทนของเนื้อหามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 แต่ความสามารถในการอ่านไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหุ้น แสดงว่าโทนของเนื้อหาของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเป็นตัวแปรหนึ่งที่นักลงทุนใช้พิจารณาลงทุนในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  The purpose of this research was to examine relationship between firm characteristics, communication value of key audit matters, and stock price of companies. The measurement of communication value included the readability and the tone of content in the key audit matters section of new auditor’s report. The data was collected from the financial statements and the auditor’s reports in English of Companies Listed on The Stock Exchange of Thailand. In total, there were 1,252 set of data over the period 2016 –2018. By using the multiple regression method, the findings indicated that the concentrated ownership structure and the company size negatively correlated with the readability at the level of statistical significance of 0.01. Regarding the analysis of content, the findings revealed that the firm age negatively correlated with the tone of content at the level of statistical significance of 0.05and type of the company’s auditors positively correlated with the tone of content at the level of statistical significance of 0.05. In addition, the findings indicated that the tone of content positively correlated with the stock price at the level of statistical significance of 0.01; while the readability did not correlate with the stock price. In this light, the tone of key audit matters was one of variables to take into consideration in investing in companies listed on the Stock Exchange of Thailand for the investors.

References

กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ และวชิระ บุณยเนตร (2563). เรื่องสำคัญในการตรวจสอบและวิธีการตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน. วารสารสภาวิชาชีพบัญชี, 2(5), 54-75.

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2552). การสื่อสารของรายงานผู้สอบบัญชี: กรณีร่างรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่. วารสารวิชาชีพบัญชี, 5(13), 31-53.

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2558). ประเด็นสำคัญและการประยุกต์แนวคิดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ. วารสารวิชาชีพบัญชี, 11(32), 110-127.

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2560). การใช้รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีแรก. วารสารวิชาชีพบัญชี, 13(38), 5-21.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2562). รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562, สืบค้นจาก https://www.set.or.th/th/company/companylist.html.

ปภาณัช เดชจรัสศรี, จอมใจ แซมเพชร และ อมลยา โกไศยกานนท์. (2562). คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารการจัดการสมัยใหม่. 17(1), 43-55.

พรรณิภา มีชำนาญ, นฤนาถ ศราภัยวานิช, ตุลยา ตุลาดิลก และมาลีมาส สิทธิสมบัติ. (2562). คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 8(4), 55-69.

ภัทร์สุนทร ชินภูวดล และวชิระ บุณยเนตร. (2563). ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ใช้งบการเงิน. วารสารสภาวิชาชีพบัญชี, 2(5), 4-33.

วชิระ บุณยเนตร และแววดาว พรมเสน (2562). เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ: ข้อมูลที่มีคุณค่าเพียงเล็กน้อยของนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่?. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 41(159),153-183.

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2560). “เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ” ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 13(38), 22-37.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562, สืบค้นจาก https://acpro-std.tfac.or.th/uploads/files/TSA/2559_TSA701.pdf.

สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ และ ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์. (2557). ร่างรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่: ความท้าทายของผู้สอบบัญชีและผู้ใช้รายงาน. จุฬาธุรกิจปริทัศน์, 36(141). 36-54.

Asare, S., K., & Wright, A., M., (2012). Investors', Auditors', and Lenders' Understanding of the Message Conveyed by the Standard Audit Report on the Financial Statements. Accounting Horizons, 26(2), 193-217.

Badu, B., & Appiah, K., O., (2018). Value Relevance of Accounting Information: An Emerging Country Perspective. Journal of Accounting & Organization Change, 4(4), 473-491.

Bédard, J., Coram, P., Espahbodi, R., & Mock, T. J. (2016). Does recent Academic Research Support Changes to Audit Reporting Standards? Accounting Horizons, 30(2), 255-275.

Bernett, A., & Leoffler, K. (1979). Readability of Accounting and Auditing Messages. The Journal of Business Communication, 16(3), 49-59.

Camfferman, K., & Cooke, T. (2002). An Analysis of Disclosure in the Annual Reports of U.K. and Dutch Companies. Journal of International Accounting Research, 1(1), 3-30.

Carcello, J. V. (2012). What Do Investors Want from the Standard Audit Report? Results of a Survey of Investors Conducted by the PCAOB’s Investor Advisory Group. The CPA Journal, 82(1), 22-28.

Charitou, A., Clubb, C., & Andreou, A. (2001). The Effect of Earnings Permanence, Growth, and Firm Size on the Usefulness of Cash Flows and Earnings in Explaining Security Returns: Empirical Evidence for the UK. Journal of Business Finance & Accounting, 28(5–6), 563–594.

Chen, C., Yen, G., Fu, C., & Chang, F. (2007). Family Control, Auditor Independence, and Audit Quality: Empirical Evidence from the TSE-Listed Firms (1999-2002). Corporate Ownership and Control, 4(3), 96-110.

Christensen, B. E., Glover, S. M., & Wolfe, C. J. (2014). Do Critical Audit Matter Paragraphs in the Audit Report Change Nonprofessional Investors’ Decision to Invest?. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33(4), 2014, 71-93.

Church, B.K., Davis, S.M., & McCracken, S.A., (2008). The Auditor’s Reporting Model: A Literature Overview and Research Synthesis. Accounting Horizons, 22(1), 69-90.

Collins, D.W., Maydew, E., & Weiss, I.S. (1997). Changes in Value-relevance of Earnings and Book Values over the Past Forty Years. Journal of Accounting and Economics, 24, 39–67.

Elfeky, M. I. (2017). The Extent of Voluntary Disclosure and Its Determinants in Emerging Markets: Evidence from Egypt. The Journal of Finance and Data science, 3, 45-59.

Gunning, R. 1952. The Technique of clear Writing. New York: McGraw-Hill.

Gutierrez, E., Minutti-Meza, M. Tatum, K. W., & Vulcheva, M. (2018). Consequences of Adopting and Expanded Auditor’s Report in the United Kingdom. Review of Accounting Studies, 23(4), 1543-1587.

Habib, A., & Azim, I. (2008). Corporate governance and the value relevance of accounting information: Evidence from Australia. Accounting Research Journal, 21(2), 167–194.

Hatherly, D., Brown, T., & Innes, J. (1998). Free-Form Reporting and Perceptions of the Audit. The British Accounting Review, 30(1), 23–38.

Henry, E. (2006). Market Reaction to Verbal Components of Earnings Press Releases: Event Study Using a Predictive Algorithm. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 3(1), 1–19.

Henry, E. (2008). Are Investors Influenced by How Earnings Press Releases Are Written? Journal of Business Communication, 45(4), 363–407.

Hirshleifer, D., & Teoh, S. H. (2003). Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 36, 337-386.

Hossain, M., & Hammami, H. (2009). Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The case of Qatar. Advances in Accounting, 25(2), 255–265.

Li, X. (2020). Informational Value in Critical Audit Matters: Evidence from Institutional Investors in Shanghai Stock Market. American Journal of Industrial and Business Management, 10(2), 286-304.

Li., F. (2008). Annual Report Readability, Current Earnings, and Earnings Persistence. Journal of Accounting and Economics, 45, 221-247.

Loughran, T., & McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. Journal of Finance, 66(1), 35-65.

Loughran, T., & McDonald, B. (2014). Measuring Readability in Financial Disclosures. Journal of Finance, 69(4), 1643-1671.

Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by US, UK and Continental European Multinational Corporations. Journal of International Business Studies, 26(3), 555-572.

Meijs, F. E. 2014. The Firm Characteristics Associated with the Voluntary Issuance of the New Style Audit Report in the Netherlands. Business Economics. Eramus University. Retrieved April 20, 2022. from https://thesis.eur.nl/pub/17326/MA757-Meijs_402219.docx.

Mock, T. J., Bédard, J., Coram, P.J., Davis, S. M., Espahbodi, R., & Warne, R. C. (2013). The Audit Reporting Model: Current Research Synthesis and Implication. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32, 323-351.

Ohlson, J. A. (1995). Earnings, Book Values and Dividends in Equity Valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687.

Owusu-Ansah, S. (1998) The Impact of Corporate Attributes on the Extent of Mandatory Disclosure and Reporting by Listed Companies in Zimbabwe. The International Journal of Accounting, 33, 605-629.

Porter, B., HÓgartaighand, C. Ó., & Baskerville, R. (2009). Report on Research Conducting in the United Kingdom and New Zealand in 2008 Investigating the Audit Expectation-performance Gap and Users’ Understanding of, and desired Improvements to, the Auditor’s Report. Retrieved April 22, 2022, from https://www.ifac.org/system/files/downloads/Porter_et_al_Final__Report_Combined.pdf

Raffournier, B., (1995). The Determinants of Voluntary Financial Disclosure by Swiss Listed Companies. The European Accounting Review, 4(2), 261-280.

Sirois, L., Bédard, J., & Bera, P. (2018). The Informational Value of Key Audit Matters in the Auditor’s Report: Evidence from an Eye-Tracking Study. Accounting Horizons, 32(2), 141-162.

Smith, J. E., & Smith, P. N. (1971). Readability: A Measure of the Performance of the Communication Function of Financial Reporting. The Accounting Review, 46(3), 552-561.

Smith, K. W. (2021). Tell Me More: A Content Analysis of Expanded Auditor Reporting in The United Kingdom. Retrieved April 22, 2022, from https://papers.ssrn.com/sol/papers.cfm?abstract_id=2821399

Uyar, A. Killic, M., & Bayyurt, N., (2013). Association Between Firm Characteristics and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Turkish Listed Companies. Intangible Capital, 9(4), 1080-1112.

Downloads

Published

2023-07-13