เมืองพระนครของเขมร (ANGKOR)

Authors

  • ศรุติ สกุลรัตน์

Keywords:

ปราสาท, ประวัติศาสตร์, กัมพูชา

Abstract

          เมืองพระนคร (ANGKOR) เป็นชื่อที่ชาวกัมพูชาเริ่มใช้เรียกราชธานีของตน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (พ.ศ.1435) อันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ยโศธรปุระ จากนั้นมีการสร้างและย้ายเมืองพระนครอีกหลายครั้ง ดังนั้นเมืองพระนครของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 จึงไม่ใช่พระนครหลวง หรือ พระนครธมที่อาจและเห็นกำแพงและประตูใหญ่ได้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามก็ก่อสร้างเมืองพระนครใหม่อยู่ในบริเวณเดิม คือที่ราบตอนเหนือของทะเลสาปใหญ่จนถึงขอบที่ราบสูงของพนมกุเลน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ 3 ประการ คือ น้ำ ปลา และข้าว

References

ปราณี วงษ์เทศ. (ผู้แปล) นครวัด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529

สุภัทรดิศ ดิศกุล. (มจ.) ประวัติเมืองพระนครของขอม. กรุงเทพฯ: มปพ, 2526

Avrutick, Sharon. Angkok heart of an Asian Empire. London : Thames and Hudson Limited, 1989

Chakra, Narisa. Palaces of the Gods Khmer art & Rchitecturein Thailand. Bangkok : Asia Books, 1992

Rooney, Down. Angkor an Introduction to the Temples. Hong Kong : Twin Age Limited, 1994

Downloads

Published

2021-08-30