ภารกิจในการเป็นผู้นำและการจูงใจผู้ร่วมงาน

Authors

  • สุพจน์ บุญวิเศษ

Keywords:

การจูงใจ , จิตวิทยา, การบริหาร, ผู้นำ, ภาวะผู้นำ

Abstract

          “การบริหาร” เป็นคำนามที่แสดงออกถึงการกระทำหรือการปฏิบัติการบางอย่างที่เรียกว่า “บริหาร” นักวิชาการและผู้ปฏิบัติการทั้งหลายยอมรับและเห็นพ้องกันว่า การบริหารนั้นเป็นหน้าที่ของ “นักบริหาร” แต่สิ่งที่มักจะเห็นหรือเข้าใจแตกต่างออกไปก็คือ ความหมายของคำว่า “การบริหาร” บ้างก็ให้ความหมายว่าการบริหาร หมายถึง ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำ บ้างก็ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงาน (process) บ้างก็ให้ความหมายในเชิงพฤติกรรมการร่วม (group behavior) ว่า เป็นการปฏิบัติงานให้สำเร็จโดยร่วมกับบุคคลอื่นการบริหารที่เข้าใจนั้น คืออะไร ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากความจริงที่ว่า การบริหาร เป็นคำสากลที่นิยมใช้กันเป็นประจำเหมือนกับคำต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น การแพทย์ การโยธา การจราจร การขนส่ง เป็นต้น

References

วิบูลย์ ชูเลิศติยะวงศ์ และ ดร.สมโภชน์ นพคุณ เอกสารบรรยายประกอบการฝึกอบรม เรื่อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา ฝ่ายพัฒนาการบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

ดร.สมโภชน์ นพคุณ การบิรหารงาน เอกสารประกอบสำหรับโครงการสัมมนานักบริหารระดับสูงสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

ธีรศักดิ์ กำบรรณารักษ์ เอกสารบรรยายประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาวิชาการจูงใจ ฝ่ายพัฒนาการบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

Basil, Duglas C. –Leadership Skills for Executive Action. American Management Association, 1980

Cribbin, James J, -Leadership. AMACOM 1981

Fillmore H. Saanford. –Authorian and Leadership 1950

Joiner, Charles W. Jr-Leadership for change. Ballinger Publisher Co. 1987

Wright, Peter L. –Improving Leadership Performance. Prentice – Hall 1984

Downloads

Published

2021-08-30