การใช้อินเตอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Authors

  • เรวัต แสงสุริยงค์

Keywords:

การศึกษา, อินเทอร์เน็ต, อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา, Internet

Abstract

          การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับที่มนุษย์กำเนิดขึ้นมาบนโลก ในสมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์จะเรียนรู้ได้แต่เฉพาะสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวของเขาเท่าที่ระยะทางของประสาทสัมผัสจะรับได้ สิ่งที่เขาเรียนรู้จะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เพราะธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเขาเป็นหัวใจสำคัญของการดำรงชีพและทำให้เขามีชีวิตอยู่รอด ไม่มีภาษาเขียนเป็นหลักสูตรให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าเขามีวิธีการดำรงชีวิตอย่างไร คงจะมีเพียงแต่ข้อสมมุติฐานของนักวิชาการเท่านั้นที่บอกเราว่าเขามีชีวิตอย่างไรกัน

References

ครรชิต มาลัยวงศ์. คอมพิวเตอร์ที่รัก. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2527.

อัลวิน ทอฟฟเลอร์ คลื่นลูกที่สาม. แปลโดย สุกัญญา ตีระวนิช และคณะ. กรุงเทพฯ : พิมพ์วาด, 2532.

Downloads

Published

2021-08-30