ผลการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Authors

  • อัมพร ภู่ะหงษ์
  • ปริญญา ทองสอน
  • วิมลรัตน์ จตุรานนท์

Keywords:

ภาษาไทย, การศึกษาและการสอน, มัธยมศึกษา, ชลบุรี, แบบเรียนสำเร็จรูป, การแต่งคำประพันธ์, การสอนด้วยสื่อ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads