การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Authors

  • ลัดดาวัลย์ มีทอง
  • วิมลรัตน์ จตุรานนท์
  • สุนทร บำเรอราช
  • เสรี ชัดแช้ม

Keywords:

หลักสูตร, การวางแผนหลักสูตร, การศึกษา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads