การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาระดนตรีแบบพหุวิทยาการเรื่อง เพลงและภูมิปัญญาชาวบ้านเมืองแปดริ้วสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors

  • ณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย
  • วิมลรัตน์ จตุรานนท์
  • สุชาดา กรเพชรปาณี
  • จิรา จันทร์กระจ่าง
  • บุญร่วม ทิพพศรี

Keywords:

ดนตรี, การศึกษาและการสอน, มัธยมศึกษา, การวางแผนหลักสูตร, หลักสูตร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads