การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติ : สมรรถนะหลัก (Core competency)

Authors

  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง, การสอน, การสอนแบบแก้ปัญหา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23