ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก = Relationship between organizational culture and learning organization of schools under the office of educational service area in the East

Authors

  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

การเรียนรู้องค์การ, พฤติกรรมองค์การ, วัฒนธรรมองค์การ, โรงเรียน, การบริหาร

Abstract

เอกส่ารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23