ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ดำเนินการตาม โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = The multi-level factors affecting the effectiveness of the secondary schools with Englis

Authors

  • รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

การศึกษาขั้นมัธยม, การวิเคราะห์พหุระดับ, หลักสูตรสองภาษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23