การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบการตรวสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษา = An analysis and design of school internal quality audit system for the offices of educational service area

Authors

  • นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์

Keywords:

ประกันคุณภาพการศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23