แบบจำลองปัจจัยที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษา เอกชนภาคเหนือ = Causal relationship model of factors and organizational health of Northern Thai private vocationa schools

Authors

  • พัชรีวรรณ กิจมี

Keywords:

พฤติกรรมองค์การ, โรงเรียน, การบริหาร, โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน, ภาคเหนือ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23