วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า = The organizational culture of Catholic schools under the Catholic Diocese in the next decade

Authors

  • เอกชัย ชิณโคตร

Keywords:

โรงเรียน, การบริหาร, โรงเรียนคาทอลิก, วัฒนธรรมองค์การ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23