อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำและผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การที่ ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาประเภทพนักงาน มหาวิทยาลัย = The influence of leader-member exchange, organizational fair

Authors

  • สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

Keywords:

ผู้นำ, ความยุติธรรม, พฤติกรรมองค์การ, อาจารย์มหาวิทยาลัย

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23