การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนประเภท อาชีวศึกษา = A development of indicators of learning organization of the private vocational schools

Authors

  • พรกมล นุ่มหอม
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

โรงเรียนอาชีวศึกษา, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียน, การบริหาร, การเรียนรู้องค์การ, การจัดองค์การ, การพัฒนาองค์การ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23