รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก = The educational administration model towards excellence of small-size education institutions

Authors

  • เจตนา เมืองมูล

Keywords:

โรงเรียน, การบริหารการศึกษา

Abstract

เอกสาีรฉบับเต็ม

Published

2010-11-23