การใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก = The administrator's use of power and satisfaction of teachers in elementary schools under the Office of Nakhon Nayok Educationa

Authors

  • รักชนก คำวัจนัง

Keywords:

ผู้บริหารโรงเรียน, ข้าราชการครู, ครูประถมศึกษา, อำนาจบริหาร, ครู, ความพอใจในการทำงาน,

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23