ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ = Relationship between emotional quotient and tranformational leadership of school administrators under the Office of Surin Educat

Authors

  • นิตยา วิเศษยา

Keywords:

ความฉลาดทางอารมณ์, ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำทางการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23