ภาวะผู้นำเหนือผู้นำและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด = The superleadership and organization climate affecting to school effectiveness under the Office of Trat Educational Service Area

Authors

  • ปรีดา บุญลอย
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำทางการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน, ประสิทธิผลองค์การ, สภาพแวดล้อมการทำงาน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23