โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

Authors

  • สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ

Keywords:

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน, การบริหาร, การบริหารการศึกษา, การศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext