รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

Authors

  • วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ

Keywords:

ภาวะผู้นำ, ผู้นำ, ผู้บริหารโรงเรียน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext