รูปแบบโครงสร้างการบริหารการศึกษาของเทศบาลที่พึงประสงค์

Authors

  • ศิริเพ็ญ วิศิษฎ์พิทยา
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

การบริหารการศึกษา, การศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext