การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

Authors

  • ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

การเรียนรู้องค์การ, การพัฒนาองค์การ, โรงเรียน, การบริหาร, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext