การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Authors

  • เตือนใจ รักษาพงศ์
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

การบริหารองค์ความรู้, การพัฒนาองค์การ, การเรียนรู้องค์การ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext