การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาสไปปฏิบัติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • บัญชร จันทร์ดา
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

การบริหารการศึกษา, นโยบายการศึกษา, โรงเรียนเด็กด้อยโอกาส, การศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext