ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Authors

  • มณฑา จำปาเหลือง
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การศึกษา, การมีส่วนร่วมของบิดามารดา, การบริหารการศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext