ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • สมหมาย อ่ำดอนกลอย
  • สมุทร ชำนาญ

Keywords:

การบริหารการศึกษา, การบริหารคุณภาพโดยรวม, การศึกษา, โรงเรียน, การบริหาร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext