ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

Authors

  • นันทิยา บัวตรี
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

ครู, ความพอใจในการทำงาน, ผู้บริหารโรงเรียน, อำนาจบริหาร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext