ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการกระจายอำนาจไป ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • เสรี ชัดแช้ม

Keywords:

โรงเรียน, การกระจายอำนาจ, การบริหาร, การบริหารการศึกษา, การศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext