ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

Authors

  • พรทิพา บำรุงรัตน์
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

สภาพแวดล้อมทางการเรียน, โรงเรียนอาชีวศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext