การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายการ ศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • ลมัยพร แหล่งหล้า

Keywords:

นโยบายการศึกษา, โรงเรียน, การบริหาร, การศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext