สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว

Authors

  • พรทิภา เวียงสมุทร
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

โรงเรียน, การบริหาร, สระแก้ว, ผู้บริหารโรงเรียน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext