การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารโรงเรียนชั้นนำขนาดเล็กในชนบทที่มี ประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Authors

  • ภูวนาถ ยุพานวิทย์

Keywords:

โรงเรียน, การบริหาร, บุรีรัมย์, เชียงใหม่, การบริหารการศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext