ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและการ บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว

Authors

  • กัลยาณี บุตรดีวงศ์
  • เจริญวิชย์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารโรงเรียน, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, โรงเรียน, การบริหาร, สระแก้ว

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext