การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนโดยใช้การบริหารแบบสมดุล: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Authors

  • ขรรค์ชัย อ่อนมี
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

Keywords:

โรงเรียนอนุบาล, การบริหาร, นครสวรรค์, การบริหารการศึกษา, การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext