การศึกษาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว

Authors

  • นิศานาศ นนท์จุมจัง

Keywords:

ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารโรงเรียน, โรงเรียน, การบริหาร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext