ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้หลักสูตร ช่วงชั้นที่ 2 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือตอนบน

Authors

  • ประไพพร อุทธิยา
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

การบริหารการศึกษา, โรงเรียน, การบริหาร, การวิเคราะห์พหุระดับ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext