องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวหลักธรรมพุทธศาสนา

Authors

  • ทรงกลด เจริญพร
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

การเรียนรู้, พุทธศาสนา, การเรียนรู้องค์การ, การพัฒนาองค์การ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext