กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในทศวรรษหน้า: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

Authors

  • สมชาย พัทธเสน
  • ภารดี อนันต์นาวี
  • สมศักดิ์ ลิลา

Keywords:

มหาวิทยาลัยบูรพา, การบริหาร, มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถาบันอุดมศึกษา, การบริหารการศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม