การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน

Authors

  • สุนิสา วิทยานุกรณ์
  • คุณวุฒิ คนฉลาด
  • เสรี ชัดแช้ม

Keywords:

การบริหารการศึกษา, โรงเรียนเอกชน, การบริหาร, การบริหารโรงเรียน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม