การพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

  • โกวิท เพลินจิตต์

Keywords:

การบริหาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม