รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

  • ประยงค์ แก่นลา

Keywords:

โรงเรียนการบริหาร, โรงเรียน, การบริหาร, การมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารการศึกษา, เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม