รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Authors

  • พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
  • ธร สุนทรายุทธ

Keywords:

มหาวิทยาลัยราชภัฏ, อธิการบดี, ภาวะผู้นำ, ผู้นำทางการศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม