ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร

Authors

  • งามตา ธานีวรรณ

Keywords:

โรงเรียน, การบริหาร, ผู้บริหารโรงเรียน, ภาวะผู้นำทางการศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2013-01-18