การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์พลังงาน: กรณีศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

Authors

  • นงนุช อสัมภินวงศ์
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

Keywords:

การอนุรักษ์พลังงาน, โรงเรียน, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม