รูปแบบการดำเนินการที่ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 9

Authors

  • รัตติกร ทองเนตร

Keywords:

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, การบริหาร, การบริหารการศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม